Váš personální poradce. Vedení úplného podvojného účetnictví firmy   V souladu s obecně závaznými předpisy pro tuto oblast, tj. zejména: vedení účetních knih, jejich evidence, seznamů, číselných znaků, účetních dokladů a provádění účetních zápisů příprava a zpracování kompletní účetní závěrky včetně přílohy k účetní závěrce, příprava, organizace, osobní účast a odborný dohled na inventarizaci majetku a závazků, jejich ocenění (řízení práce ÚIK a DIK) úschova, archivace příp. skartace účetních záznamů, jejich ochrana, jakož i jejich obsahu, použitých tech. prostředků, nosičů informací a programového vybavení před jejich zneužitím, poškozením, neoprávněným přístupem k nim, ztrátou nebo odcizením po dobu jednoho roku organizace a provádění vnějšího zúčtování platebního styku, vyúčtování a kontrola cestovních náhrad, formální kontrola účetních, daňových příp. souvisejících dokladů vedení pokladny zpracování návrhu potřeb základních a dalších nezbytných vnitropod. účet. předpisů a norem (směrnic, postupů, plánů - odpisový , rozvrhů apod.) a jejich operativní aktualizace (v případě zpracování konkrétní směrnice, bude řešeno jako práce poskytnuté v souladu s článkem II. odst. 2 smlouvy) zpracování měsíční účetní uzávěrky, běžných výkazů, přehledů a hlášení sledování a hodnocení stavu pohledávek a závazků a tisk přehledných sestav, provádění písemného vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti zpracování statistických hlášení srovnání záloh s konečnými platbami jednotlivých nájemců, jednotlivých služeb kontrola formální správnosti všech zaúčtovaných účetních dokladů